Қызметтер

Ионосфера институты келесі қызметтерді ұсынады:

  • Георадарлық зерттеу әдісімен бұзбайтын бақылау және техникалық диагностика;
  • Жер бетінің , ғимараттар мен құрылыстардың GPS мониторингі;
  • Спутниктік геодезия;
  • Жер үсті нивелирлеу және картографиялау;
  • Үш өлшемді модельдеу;
  • Барлық мүдделі ұйымдарға радиациялық және геомагнитті жағдайдың жай-күйі бойынша күнделікті (немесе жиі, арнайы сұрау салу бойынша) ақпарат беру:
  • сандық және графикалық түрде 55 күнге геомагниттік белсенділіктің орташа тәуліктік Ap индексінің болжамы;
  • сандық және графикалық түрде 55 күнге күн радиосәулелендіру ағынының болжамы (жиілігі 2800 МГц) ;
  • сандық және графикалық түрде 28 күнге Протонның максималды ағынымен >10 pfu энергиясы бар бөлшектер үшін >10 МэВ және >100 МэВ) ықтималдығы туралы болжам;
  • жоғары энергиялы магнитосфералық электрондардың флюенсінің болжамы (E> 2 МэВ) геостационарлық орбиталарда 28 күнге сандық және графикалық түрде.